Privacyverklaring

Evident Verzekeringen hecht veel waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk behandeld. Met deze privacyverklaring lichten we toe wat wij met uw persoonlijke gegevens doen. 

Persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn gegevens die of direct over iemand gaan of naar een persoon te herleiden zijn. Hierbij valt te denken aan een naam, adres, woonplaats, maar ook aan een telefoonnummer, een e-mailadres en geslacht. Alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens wordt ‘verwerken van persoonsgegevens’ genoemd. Dit is een ruim begrip. Hieronder kan in ieder geval worden verstaan het verzamelen, bewaren, doorzenden en vernietigen van persoonsgegevens. 

Wettelijk kader 

De omgang met persoonsgegevens wordt geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en diens opvolger de Algemene Verordening Gegevens-bescherming. Evident Verzekeringen houdt zich aan de van toepassing zijnde Privacy Wet- en regelgeving. 

Beveiliging van gegevens 

Wij gaan zorgvuldig om met gegevens in het algemeen en privacy gevoelige gegevens in het bijzonder. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.

Doeleinden van verwerking van gegevens 

Voor het optreden als assurantietussenpersoon van een of meerdere verzekeraars of bij het verwerken van een financiële dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Evident Verzekeringen werkt bij de uitvoering van haar dienstverlening samen met andere bedrijven in haar branche. In dat kader kan het voorkomen dat we persoonsgegevens verstrekken aan deze ondernemingen. Dit gebeurt zorgvuldig en met inachtneming van de vereisten volgens de van toepassing zijnde Privacy Wet- en regelgeving. 

Gegevens uit externe bronnen 

Naast de informatie die wij ontvangen, vragen wij informatie op via externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. Dit om risico’s te beoordelen, onze dienstverlening te verbeteren en om gerichte aanbiedingen te kunnen doen. Het gaat daarbij om partijen zoals de RDW en het Kadaster en dienstverleners op het gebied van dataverrijking. 

Bijzondere persoonsgegevens 

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan gevraagd worden naar een eventueel strafrechtelijke verleden. Indien van toepassing zal door ons enkel gevraagd worden naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financiële dienst. 

Uw rechten 

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. 

Inzage en wijziging 

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen door een schriftelijk verzoek aan ons te sturen. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, zijn wij uiteraard graag bereid op uw verzoek ze aan te passen of te verwijderen. 

Wijzigingen 

Evident Verzekeringen heeft het recht om deze privacyverklaring zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden op de website gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

 

Vragen over privacy
Hebt u vragen, opmerkingen of een klacht over de wijze waarop door ons met uw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kunt u daarover met ons contact.